“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

พระปฐมบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงใหญ่ 166 ม.3 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร.043-496127 แฟกซ์ 043-496127 © 2018 Frontier Theme