โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision)

บริการตามมาตรฐานสากล   มุ่งสู่ความเป็นอาเซียน

พันธกิจ (mission)

  1. จัดบริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และบริการด้วยมิตรไมตรี
  2. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพ ภาคีเครือข่าย   และจัดระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน
  3. พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้ ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม
  4. มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง และสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลเขาสวนกวาง © 2018 Frontier Theme