โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ประว้ติองค์กร

แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2.ส่งเสริมความเข้มแข็ง ของภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพ

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง © 2018 Frontier Theme