โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)ปี2561

EB 1 ผู้มีส่วนได้เสียหรือส่วนร่วม

EB 1

EB 2 คู่มือปฎิบัติงาน

EB 2

EB 3 การปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

EB 3

EB4 การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 4

EB 5 การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ

EB 5

EB 6 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 6

EB 7 ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

EB 7

EB 8 ข้อร้องเรียน

EB 8

EB 9 ผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 9

EB 10 การปราบปรามทุจริต

EB 10

EB 11 การบริหารงานที่โปร่งใส

EB 11

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง © 2018 Frontier Theme