วันที่ 20 ธันวาคม 2561 อำเภอกระนวน ได้จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2561  อำเภอกระนวน  โดย นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอกระนวน  พร้อมด้วย นายวิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนายการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน, นายบุญเลิศ โพธิ์ชัย  สาธารณสุขอำเภอกระนวน และเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกระนวน ได้จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ  วัดอินทรประสิทธิ์  บ้านศรีสมบูรณ์  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น โดยมีกิจกรรมคือ การตรวจรักษาโรค, การตรวจรักษาโรค,การส่งเสริมสุขภาพ, ให้คำปรึกษาสุขภาพจิต,ตรวจวัดสายตา, ให้บริการทันตกรรม, แนะนำฝึกอาชีพและเยี่ยมบ้าน  มีผู้รับบริการทั้งสิ้น  100  คน 

Facebook Comments

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการให้และรับของขวัญฯ

 

กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญฯแก่ผุู้บริหารหรือข้าราชการในโอกาสต่างๆ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงฯ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางคืองดให้หรือรับของขวัญ และให้ใช้บัตรอวยพร หรือการแสดงความยินดีทางสื่อออนไลน์ต่างๆแทน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

http://www.kkpho.go.th/index/component/attachments/download/5127.html

 
Facebook Comments

วันที่ 4 ธันวาคม 2561  เวลา 07.30 น.  อำเภอกระนวน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน  ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่(Big Cleanning Day)

วันที่ 4 ธันวาคม 2561  เวลา 07.30 น.  อำเภอกระนวน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน  ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่(Big Cleanning Day) โดย นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอกระนวน ได้มอบหมายให ้นายบุญเลิศ โพธิ์ชัย สาธารณสุขอำเภอกระนวน,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัด,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน,อสม.ทุกตำบล ร่วมกันทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ตามสถานที่ราชการ, โรงเรียน, สถานที่สาธารณะ, และหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและภายในหมู่บ้านให้สะอาดปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไวรัสซิกก้า (Zika) ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค  

Facebook Comments

วันที่ 4 ธันวาคม 2561  กำหนดให้มีการรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกระนวน เวลา 09.0 – 12.00 น. เพื่อบำเพ็ญกุศลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่รอรับการรักษาพยาบาล

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ อำเภอกระนวน, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน และโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม นำโดย นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอกระนวน    กำหนดให้มีการรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกระนวน

เวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อบำเพ็ญกุศลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่รอรับการรักษาพยาบาล ทั้งนี้  นายบุญเลิศ โพธิ์ชัย สาธารณสุขอำเภอกระนวน  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดปฏิบัติงานร่วมกับเหล่ากาชาด  จังหวัดขอนแก่น

Facebook Comments

วันนที่​ 3​ ธันวาคม​ 2561​ จังหวัดขอนแก่น จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 9

       วันที่​ 3​ ธันวาคม​ 2561​ จังหวัดขอนแก่น จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 9 โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนขามแก่นนคร​ มีเยาวชนจาก​ 26​ อำเภอเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น​ 71 คน​ คัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น​ จำน​วน​ 10​ คน​ 

          ในการนี้ อำเภอกระนวน โดยนายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอกระนวน, นายวิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน, นายสุรเชษฐ รูปต่ำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม และนายบุญเลิศ โพธิ์ชัย สาธารณสุขอำเภอกระนวน ได้มอบหมายให้ นายธนกฤต พริ้วไธสง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกระนวน, นางอัญรินทร์​  วิโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม และนางปิยพร ศิริปรีชาพงษ์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม นำทีม เยาวชนจาก โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้  ทั้งนี้มีผู้ผ่านการประกวดเป็นตัวแทนจากโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม​ จำนวน 3 คน ได้แก่                    

                   1.นางสาววรรณวิลัย​ วีระกูล​  

                   2.นางสาวเติครุปส์  คันทะสอน​ 

                   3.นายจิระธาดา​  นิมาลา​

Facebook Comments

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ได้นำทีมวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 

   วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561   นายบุญเลิศ  โพธิ์ชัย สาธารณสุขอำเภอกระนวน  ได้มอบหมายให้ นายธนกฤต  พริ้วไธสง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกระนวน ได้นำทีมวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 โดย นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจอนแก่นเป็นประธานเปิดการอบรม   ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ผู้แทน ศป.ปส.อ. และวิทยากรประจำศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจากทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานศูนย์ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562    ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้วิทยากรประจำศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดอำเภอกระนวน  จำนวน 8 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. นายธนกฤต  พริ้วไธสง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สสอ.กระนวน

  2.นายเรืองศักดิ์  ต้นกันยา   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  รพ.สต.ห้วยยาง

  3.นางสาวสนมน้อย  มูลสระ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   รพร.กระนวน

  4.นางสาวนิภา  มณีภักดี   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่

  5.นางสาวศิรินภา  ภูชาดา  นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.สต.ห้วยโจด

  6.นางสาวพิไลวรรณ  ไชยปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.หนองโอง

  7.นายวันเฉลิม  รัตนวงษ์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.ดูนสาด

  8.นายวันเฉลิม  รัตพร  นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)  รพ.สต.น้ำอ้อม

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป  โดยดร.อลงกต  วรกี  ปลัดจังหวัดขอนแก่น/ผอ.ศูนย์ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานพิธีปิดการอบรม พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดขอนแก่นให้คณะวิทยากรฯ ร่วมขับเคลื่อนให้เป็น “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

Facebook Comments

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอกระนวน ได้นำทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกระนวน (EOC) ออกทำการควบคุมโรคซิกก้า (Zika) ในเขตเทศบาลเมืองกระนวน

 

  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอกระนวน ได้นำทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกระนวน (EOC) ออกทำการควบคุมโรคซิกก้า (Zika) ในเขตเทศบาลเมืองกระนวน คณะปฏิบัติงานประกอบด้วย นายบุญเลิศ โพธิ์ชัย สาธารณสุขอำเภอกระนวน, นายเรืองศักดิ์ พรมมาหอม ปลัดอาวุโส, นางปรีดา เจริญโภคทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชกระนวน, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ปลัดเทศบาลเมืองกระนวน,ทีมผู้นำชุมชน พร้อมด้วยคณะ อสม.จำนวน 150 คน นายอำเภอกระนวน ได้มอบนโยบายและกำชับคณะทำงาน ให้ดำเนินการควบคุมโรคไวรัสซิกก้า(Zika) ให้สงบภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่ให้แพร่ระบาด ไปมากกว่านี้ ทีมควบคุมโรคได้ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลายและให้ความรู้แก่ประชาชน ในหมู่ 7 และ หมู่ 11 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นให้นำผลการดำเนินงาน รายงานในที่ประชุมปฏิบัติการ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคไวรัสซิกก้า(Zika) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

Facebook Comments

วันที่  26 พฤศจิกายน  2561   เวลา 13.30 น.  ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกระนวน (EOC)  ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกระนวน (EOC) 

 

วันที่  26  พฤศจิกายน  2561 เวลา 13.30 น.  นายเพชร  สุพพัตกุล นายอำเภอกระนวน ประธานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกระนวน (EOC) ได้มอบหมายให้นายเรืองศักดิ์      พรมมาหอม    เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ   ตำแหน่งปลัดอาวุโส   เป็นประธานการประชุม EOC แทน  ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกระนวน (EOC)     ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน โดยมีนายแพทย์วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชกระนวน และนายบุญเลิศ  โพธิ์ชัย   สาธารณสุขอำเภอกระนวน  ร่วมประชุมเพื่อร่วมวางแผนปฏิบัติการและกำหนดแนวทางดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคซิกก้า (Zika) ให้สงบลงโดยเร็ว   เนื่องจากมีการระบาดของโรคซิกก้า (Zika) เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของอำเภอกระนวน (ตำบลดูนสาด 1 ราย, ตำบลหัวนาคำ 1 ราย และตำบลหนองโก 2 ราย)  ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่มีผลกระทบที่อาจทำให้เกิดความพิการ   ในเด็กแรกเกิดได้   อีกทั้งโรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่อที่นำโรคโดยยุงเป็นพาหะนำโรค อาจจะมีการระบาดกระจายอย่างรวดเร็ว  

     

Facebook Comments

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 พิธีรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนDRTI และ RTI-Team “ระดับดีเยี่ยม”

 

วันที่  14​ พฤศจิกายน​ 2561​  เขตสุขภาพที่ 7 และสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 7 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศูนย์อำนวยความปลอดภัยจังหวัดขอนแก่น ได้จัดพิธีรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนDRTI และ RTI-Team “ระดับดีเยี่ยม” ในการนี้ นายบุญเลิศ โพธิ์ชัย สาธารณสุขอำเภอกระนวน ได้มอบหมายให้ นายธนกฤต พริ้วไธสง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกระนวน และนายสุรการ วงศ์พันธ์ษา  ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุ นำทีม
        -ศปถ.อำเภอกระนวน
        -ทต.หนองโน
        -อบต.ห้วยโจด
        -อบต.หนองโก
        -ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม

เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ​ ณ​ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น​  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

Facebook Comments
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน © 2018 Frontier Theme