การจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน พิธีมอบรางวัลหมู่บ้าน โรงเรียนดีเด่น ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสมุนไพรไทย และเวทีเสวนาหมอพื้นบ้านในหัวข้อ “การดำเนินงานการแพทย์พื้นบ้านกับสังคมไทยในปัจจุบัน” 

 

 

วันที่ 21 กันยายน 2561  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโอง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  จัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน พิธีมอบรางวัลหมู่บ้าน โรงเรียนดีเด่น ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสมุนไพรไทย และเวทีเสวนาหมอพื้นบ้านในหัวข้อ “การดำเนินงานการแพทย์พื้นบ้านกับสังคมไทยในปัจจุบัน”  ณ  ห้องประชุม รพ.สต.หนองโอง โดยมี นายภูมิตร  ศรีวงษ์ราช นายอำเภอกระนวน  เป็นประธาน     ได้รับงบประมาณจากโครงการตามแนวพระราชดำริฯ  ด้านสาธารณสุข จาก อบต.หนองกุงใหญ่ กลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้านและโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยหันมาพัฒนาเรื่องการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสมุนไพรให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก

Facebook Comments

การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อประเมินผลงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทโรงเรียนขยายโอกาส  อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2561  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  โดย นายภูมิจิตร  ศรีวงษ์ราช  นายอำเภอกระนวน  และ นายบุญเลิศ  โพธิ์ชัย  สาธารณสุขอำเภอกระนวน  ได้จัดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อประเมินผลงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทโรงเรียนขยายโอกาส  จำนวน 12 ชมรม  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการระดับจังหวัดขอนแก่น นำโดย

1.นายสมพร นิยมศาสตร์   ที่ปรึกษาชมรมTO BE NUMBER ONE  ขอนแก่น
2.นายพีระวัฒณ์ แสงดาว  ที่ปรึกษาชมรมTO BE NUMBER ONE ขอนแก่น
3.นายชัณต์ฎณัย ขุลีทรัพย์  ประธานชมรมTO BE NUMBER ONE CP ALL ขอนแก่น
4.นางสาวธัญนัทน์ หีดขุนทด    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

5.นางกิตติมา ก้านจักร     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ผลการแข่งขัน  มีดังนี้

ประเภท  โรงเรียนขยายโอกาส 

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา

รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่

รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ

 

Facebook Comments

การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ประเภทชุมชน และ ประเภทโรงเรียนมัธยม

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2561  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  โดย นายภูมิจิตร  ศรีวงษ์ราช  นายอำเภอกระนวน  และ นายบุญเลิศ  โพธิ์ชัย  สาธารณสุขอำเภอกระนวน  ได้จัดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อประเมินผลงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน และประเภทโรงเรียนมัธยม จำนวน 24 ชมรม  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการระดับจังหวัดขอนแก่น นำโดย

1.นายสมพร นิยมศาสตร์   ที่ปรึกษาชมรมTO BE NUMBER ONE  ขอนแก่น
2.นายพีระวัฒณ์ แสงดาว  ที่ปรึกษาชมรมTO BE NUMBER ONE ขอนแก่น
3.นายชัณต์ฎณัย ขุลีทรัพย์  ประธานชมรมTO BE NUMBER ONE CP ALL ขอนแก่น
4.นางสาวธัญนัทน์ หีดขุนทด    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ผลการแข่งขัน  มีดังนี้

ประเภท  ชุมชน 

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ชมรม TO BE NUMBER ONE  ตำบลห้วยยาง

รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE   ตำบลดูนสาด

รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE  ตำบลห้วยโจด

ประเภทมัธยม

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE   โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์

รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนยางคำพิทยาคม

 

Facebook Comments

การประชุมติดตามการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพและกองทุนLTC อำเภอกระนวน

 

 

วันที่  20 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น  นำโดยนายปรเมทธ์ เพ็งสว่าง, นางอภิญญา ดวงแก้ว   ประชุมติดตามการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพและกองทุนLTC อำเภอกระนวน  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน  โดยมีนายชัยชาญ ทะส่วย ท้องถิ่นอำเภอกระนวน, นายสุเมธ ปัตตานี หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม, นายพิทักษ์ ตามบุญ นายก อบต.ห้วยโจด,   นายวิรัตน์ สายประดิษฐ์ นายก อบต.บ้านฝาง, นายสมยศ แสนโคก นายก อบต.หนองกุงใหญ่  รวมทั้งเลขากองทุนสุขภาพตำบล, ผอ.รพ.สต. และผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(CM)ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึงอำเภอกระนวนสมัครเข้าร่วมกองทุนLTC100%  อนุมัติ care plan /โครงการเบิกเยี่ยมแล้ว 4 แห่ง ยังไม่อนุมัติ care plan  /โครงการ 6 แห่ง  และจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน  2561

 

Facebook Comments

การจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าถวายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  ณ วัดป่ามุจรินท์รัตนวนาราม ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

 

วันที่ 17 สิงหาคม2561  นายภูมิจิตร  ศรีวงษ์ราช  นายอำเภอกระนวน  นายแพทย์วิโรจน์   เลิศพงศ์พิพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  นายบุญเลิศ โพธิ์ชัย สาธารณสุขอำเภอกระนวน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ  อสม. และชมรมTO BE NUMBER ONE ชุมชนหัวนาคำ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าถวายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  ณ วัดป่ามุจรินท์รัตนวนาราม ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

Facebook Comments

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโอง ได้จัดโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยด้านการแพทย์พื้นบ้าน

 

 

 

วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2561  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโอง อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยด้านการแพทย์พื้นบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ด้านสาธารณสุข  ปี 2561   ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโอง  โดยนายสมยศ  แสนโคก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  เป็นประธานในพิธี  และได้รับเกียรติจาก ผอ.สมยศ  ผึ่งฉิมพลี และผอ.สุเทพจิดา สีแก้วรัตนะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิด  ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป  อสม. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หมู่ 3, 4, 7, 8, 10,12, 13  นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนบ้านผักหนาม โรงเรียนบ้านวังโพน และโรงเรียนบ้านหนองโอง รวมจำนวน 210 คน  ในการจัดกิจกรรมมีทั้งหมด 7 ฐานการเรียนรู้ ซึ่งได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกระนวน มาเป็นวิทยากร

Facebook Comments

การประเมินมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2561

 

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2561   นายบุญเลิศ โพธิ์ชัย  สาธารณสุขอำเภอกระนวน เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจการประเมินมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ปี  2561   จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้ออกประเมิน  ณ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ  ทั้งนี้มีเครือข่ายจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน  ทั้ง  12 แห่ง   เข้าร่วมรับประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ ให้ดียิ่งขึ้น

Facebook Comments

วันที่ 2 – 3 สิงหาคม  2561 ได้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินและรับรองระบบสุขภาพระดับอำเภอ District Health System Recreditation -DHSA

 

วันที่ 2 – 3 สิงหาคม  2561 นพ.วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน, นาย ธนกฤต พริ้วไธสง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกระนวน  และทีมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกระนวนได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินและรับรองระบบสุขภาพระดับอำเภอ District Health System Recreditation -DHSA  ณ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

Facebook Comments

วันที่ 9 กรกฏาคม 2561 ออกติดตามให้คำแนะนำและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผล การป้องกันการดื้อยา 

 

วันที่ 9 กรกฏาคม 2561   คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประเด็น

ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น โดย

นายเรืองศักดิ์  พรมมาหอม  ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง,นายธนกฤต  พริ้วไธสง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกระนวน, ภญ,สมทรง ราชนิยม  เภสัชกรชำนาญการ  รพร.กระนวน  และนางสาวพิไลวรรณ  ไชยปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   ได้ดำเนินการออกติดตามให้คำแนะนำและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผล การป้องกันการดื้อยา  ด้านจุลชีพ  การส่งเสริมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ปลอดภัย   ในพื้นที่บ้านโป่งแค หมู่ ๖  และบ้านโสกเสี้ยว หมู่ ๒  ตำบลห้วยโจด  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น

Facebook Comments

การจัดกิจกรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

วันที่ 26 มิถุนายน  2561 อำเภอกระนวน  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ณ หอประชุมอำเภอกระนวน  โดยมี นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช นายอำเภอกระนวน เป็นประธานในพิธี  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,800 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหาร อปท. ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,ประชาชนทั่วไป, ชมรม TO BE NUMBER ONE  ทั้งนี้มีการแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE และได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งประกาศอำเภอกระนวนเป็นอำเภอ TO BE NUMBER ONE

 

Facebook Comments
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน © 2018 Frontier Theme