โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก่นเท่า ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

จัดกิจกรรมตัดแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสายตาผิดปกติจำนวน 120 คน ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่นฝาง   โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่นฝาง