ข้อมูลประชากร

                ข้อมูลประชากรทั้งหมดแยกตามหน่วยบริการ  ใช้จัดสรรงบกองทุน PP ปี 2561 ตามหัวประชากร  (ใช้ข้อมูล เมษายน 2561)