ข้อมูลสิทธิ UC

               ใช้ในการจัดสรร QOF ตามหัวประชากรสิทธิ UC  ใช้ข้อมูลเดือน เมษายน 2561