ข้อมูล ITA สสอ.บ้านฝาง 
   แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ดูเอกสาร
 EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้างประจำปี EB 1.1 , EB 1.2 , EB 1.3
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 2.1

EB 2.2.1 ,  EB 2.2.2

EB 2.2.3 ,  EB 2.2.4 

EB 2.2.5 , EB 2.2.6

EB 2.3

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี EB 3.1 EB 3.2
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ EB 4.1 , EB 4.2  , EB 4.3
EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB 5.1 , EB 5.2 EB 5.3 ,

EB 5.4 , EB5.5

EB6  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB 6.1 , EB 6.2 , EB 6.3 

EB 6.4 , EB 6.5 

EB7  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB 7.1 , EB 7.2EB 7.3

EB 7.4 , EB 7.5

EB8  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB 8.1 , EB 8.2 , EB 8.3
EB9  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB 9.1 , EB 9.2
EB10  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี EB 10.1 , EB 10.2 , EB 10.3
EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี EB 11.1 , EB 11.2 , EB 11.3
     EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี EB 12.1 , EB 12.2 , EB 12.3
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB 13.1 , EB 13.2 , EB 13.3 

EB 13.4

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ EB 14.1 , EB 14.2 , EB 14.3
EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB 15.1 , EB 15.2 , EB 15.3 

EB 15.4 EB 15.5


EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB 16.1 , EB 16.2 , EB 16.3 

EB 16.4

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB 17.1 , EB 17.2 , EB 17.3 

EB 17.4

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB 18.1 , EB 18.2 , EB 18.3 

EB 18.4

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี ความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

EB 19.1 , EB 19.2 , EB 19.3 

EB 19.4

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 20.1 , EB 20.2 , EB 20.3 

EB 20.4 EB 20.5


EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21.1 EB 21.2 , EB 21.3 

EB 21.4 EB 21.5


EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ EB 22.1 , EB 22.2 , EB 22.3
EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง EB 23.1 , EB 23.2
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง EB 24.1 , EB 24.2
EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB 25.1 EB 25.2 , EB 25.3 

EB 25.4 EB 25.5

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ EB 26.1 , EB 26.2 , EB 26.3