โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม

อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น 40270 โทร. 081-739-9191

***********