Home รู้จักเรา แนะนำหน่วยงาน

PostHeaderIcon แนะนำหน่วยงาน

มารู้จักศูนย์พึ่งได้เครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุ์

ศูนย์พึ่งได้เครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุ์  ทำอะไรบ้าง

- จัดให้มีบริการเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงตลอด  24  ชั่วโมงในโรงพยาบาลเครือข่าย 4  จังหวัด  ได้แก่  ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด

- ให้ผู้เดือดร้อนได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  สังคม  และคุ้มครองตามกฎหมาย

- ให้การดูแลโดยแพทย์  พยาบาล  นักสังคมสงเคราะห์  นักจิตวิทยา   ก่อนส่งตัวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

- จัดให้มีสถานที่ปลอดภัยแก่ผู้หญิงและเด็ก  รวมทั้งมีกระบวนการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจในกรณีที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้  และการถูกกระทำซ้ำ  ภายใน  72  ชั่วโมง

- จัดให้มีอาสาสมัครชุมชน  เพื่อเฝ้าระวังภัยที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็ก

                  ศูนย์พึ่งได้เครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุ์ (ROIKAENSARNSIN OSCC NETWORK) เกิดขึ้นจากความร่วมมือในดำเนินงานระหว่างศูนย์พึ่งได้  4  จังหวัด ในเขตภาคอิสาน ได้แก่  ขอนแก่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  กาฬสินธุ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการและการดำเนินงานด้านคุ้มครองเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยบรูณาการ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการคิดและการทำงานระดับเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุ์ ในทิศทางที่สอดคล้องและเอื้อต่อการทำงาน