เกิดความผิดพลาดไม่สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้Access denied for user 'sirilak'@'localhost' (using password: YES)
 


การปรับปรุงเข้อมูล แก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว

ถาม - ตอบ ปัญหาลูกจ้างชั่วคราว()


ปรับเงินเดือนตามวุฒิ
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1008.1/ ว 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555()

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1008.1/ ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556()

 

คู่มือการเลื่อนเงินเดือน

คู่มือการเลื่อนเงินเดือน ปรับปรุง 14 ส.ค.55 ()

 

คู่มือการใช้งานโปรแกรม PPIS

คู่มือการบันทึกการประเมินผล KPI รายบุคคล อัพเดทการคัดลอกKPI(หัวข้อ7.3) ()

คู่มือการปรับปรุงข้อมูลรายบุคคล()

คู่มือการทำรายงาน ()

คู่มือทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ(แบบใหม่) ()

 

สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงแยกรายตำแหน่ง
ตำแหน่ง

 


 

ประกาศ / คำสั่งจังหวัดขอนแก่น
งบประมาณ 2556
5 กันยายน 2556

เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการในจังหวัดขอนแก่น ()

 
26 ธันวาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกันเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในจัีงหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ 2556
()
 
26 ธันวาคม 2555 เรื่อง จัดสรรวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2556
()

 
ประชาสัมพันธ์

 


 

 

เอกสารบรรยายระเบียบ
การเงิน
ของอ.กิตติมา
เอกสารบรรยายระเบียบ
พัสดุ
ของอ.สามารถ
เอกสารบรรยายระเบียบ
สารบรรณ
ของ
1. อ.กฤตยา

2. อ.สามารถ

 

 


 

 
 
 
ข่าว กบข.

คำถาม-คำตอบในการประชุมใหญ

กบข ปี 2552
ดาวน์โหลด ()

 

รายงานการประชุมใหญ
กบข ปี 2551
ดาวน์โหลด ()