ระบบรายงานข้อมูลผู้ป่วยเฉพาะรายอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI)
ระบบรายงานข้อมูลผู้ป่วยเฉพาะรายอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI)
ชื่อ รหัสผ่าน

จำนวนผู้ป่วยที่รายงานทั้งหมด 1430 คน

 


งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น